RODO


Zgodnie z art. 9 pkt.2 lit.h oraz art. 12. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem w podmiocie o nazwie Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu jest dyrektor szkoły, tel. 52 353 72 10, adres ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: zsche_iod@zsche.edu.pl, tel. 52 353 72 10, kom. 782-823-911, adres ul. Poznańska 345.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) i kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

 – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 – osoby te kwestionują prawidłowość danych

 – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły;

RODO Klauzule

RODO Dokumenty