Koncepcja Pracy Szkoły

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Koncepcja zawiera:

– misję szkoły

– wizję szkoły

– model absolwenta

 MISJA SZKOŁY

Szkoła jest po to, aby dobrze wychowywać powierzoną nam młodzież i przekazywać jej rzetelną wiedzę o otaczającym świecie. Podzielamy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

Podtrzymujemy tradycję szkoły przy jednoczesnym otwarciu na potrzeby lokalnej społeczności. Humanistyczne przesłanie nauczania Jana Pawła II wyznacza priorytety wychowawcze szkoły, wspiera w procesie kształtowania prospołecznych i altruistycznych postaw uczniów oraz absolwentów.

Celem naszej pracy jest dążenie do tego, aby młodzież uczyła się w nowoczesnej i dobrze wyposażonej szkole, z wykształconą i przyjazną kadrą.

Chcemy zapewnić każdemu uczniowi, przy współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, niezbędne warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Przekazujemy wiedzę i umiejętności, które wspomagają proces kształtowania postawy przedsiębiorczości i niezależności w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów, w szczególności dotyczących przyszłej drogi edukacyjnej. Rozwijamy różnorodne zainteresowania uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne.
W realizacji programów i projektów edukacyjnych wykorzystujemy fundusze unijne, co pozwala nam poszerzać ofertę skierowaną do młodzieży. Nasze działania umożliwiają uczniom odnoszenie sukcesów w różnych dziedzinach, a to z kolei pomaga rozwijać w nich poczucie własnej wartości i uczy ich doceniać wartość innych.

Chcąc zapewnić optymalne warunki kształcenia zawodowego, współpracujemy z partnerami z sektora przemysłowego. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze środowiskiem akademickim.

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do pomyślnego zdania egzaminów zewnętrznych i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Pragniemy, aby nasi absolwenci mogli sprostać wymaganiom zmieniającego się i modernizującego się rynku pracy.

Uczymy młodzież umiejętności niezbędnych w życiu społecznym, na różnych jego płaszczyznach. Wyposażamy ją w wiedzę umożliwiającą spełnianie obowiązków rodzinnych i obywatelskich – w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Rozwijamy poczucie odpowiedzialności za słowa i czyny. Uczymy miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na różnorodność i odmienność wartości oferowanych przez kultury Europy i świata.

Chcąc dostosować się do potrzeb zreformowanej szkoły i sprostać zmieniającym się wymogom współczesnego rynku pracy, dbamy o to, aby kadra pedagogiczna ustawicznie doskonaliła swoje umiejętności i podnosiła kwalifikacje zawodowe.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła powinna być nowoczesna, dobrze wyposażona, z dobrą bazą lokalową i sportową, musi być bezpieczna. Każdy uczeń jest akceptowany przez nauczycieli i rówieśników. Łączy ich wzajemny szacunek.

Szkoła powinna dynamicznie rozwijać się i być ukierunkowana na oczekiwania uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny ucznia jest głównym celem pracy szkoły i wszystkie działania podejmowane muszą służyć jego realizacji. Osiągnięcie tego celu wymaga współpracy wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz ludzi i instytucji wspomagających szkołę. Dążymy do stworzenia szkoły, która wspiera rodziców w wychowaniu, przygotuje uczniów do dalszej nauki i pracy oraz nauczy szacunku do tradycji, historii i kultury. Pragniemy, aby szkoła przygotowała uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim, w którym będą potrafili wartościować zjawiska społeczne, wyrażać własne poglądy i opinie, szukać rozwiązań oraz być aktywnymi.

Szkoła to organizacja skupiająca uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany oraz skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów.

Do funkcjonowania szkoły niezbędne jest:

• ukierunkowanie sprawy na wspólny cel,

• jasne, precyzyjne określenie celów do osiągnięcia,

• pozytywne motywowanie do realizacji podstawowych celów,

• umożliwianie, zachęcanie oraz mobilizowanie do wszechstronnego działania,

• preferowanie przez środowisko szkolne takich wartości jak: szacunek, godność, patriotyzm, tolerancja i akceptacja;

• inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczego działania, kształcenie umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów społecznych oraz osobistych,

• integrowanie środowiska szkoły i mobilizowanie go do wspólnej pracy.

MODEL ABSOLWENTA

Kształtujemy model absolwenta naszej szkoły – absolwenta z umiejętnościami i kwalifikacjami, który poradzi sobie na rynku pracy w kraju i za granicą. Pragniemy, aby nasz uczeń był świadomym podmiotem procesu kształcenia i wychowania, a efektem naszej pracy dydaktyczno-pedagogicznej był absolwent, który:

w sferze intelektualnej:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone programem nauczania w stopniu, na jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje;
 • jest przygotowany do kontynuowania nauki na uczelni wyższej lub podjęcia pracy zawodowej;
 • ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi samodzielnie organizować sobie naukę, planuje własny rozwój; rozwiązuje problemy w sytuacjach nietypowych;
 • umie korzystać z nowoczesnych technik i źródeł informacji, samodzielnie poszukuje, porządkuje, krytycznie ocenia i wykorzystuje informacje z różnych źródeł;
 • posiada umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce;
 • potrafi pracować metodą projektów, z zastosowaniem wiedzy interdyscyplinarnej;
 • jest komunikatywny, potrafi skutecznie porozumiewać się i prezentować własny punkt widzenia, poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz co najmniej jednym językiem obcym;

w sferze życia społecznego:

 • jest świadomy swojego miejsca, praw i obowiązków w społeczeństwie;
 • zna i respektuje prawa człowieka, jest tolerancyjny – akceptuje różne postawy i poglądy;
 • rzetelnie pracuje indywidualnie i współpracuje w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami i poczuciem współodpowiedzialności; umie dzielić się własnym doświadczeniem;
 • dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie – jest osobą przedsiębiorczą, odpowiedzialną i samodzielną;
 • szanuje środowisko naturalne;
 • promuje zdrowy styl życia;
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych;
 • jest otwarty na problemy innych, udziela pomocy i wsparcia kierując się zasadami solidarności społecznej;
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą i trwałe nawyki dobrego wychowania;
 • potrafi korzystać z dóbr kultury;
 • jest związany z tradycją szkoły, aktywnie uczestniczy w promowaniu jej osiągnięć;
 • jest Europejczykiem, a jednocześnie świadomym i odpowiedzialnym za własną tożsamość i dziedzictwo narodowe Polakiem.
Skip to content