Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://zsche.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych cyfrowo
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

OSOBA DO KONTAKTU:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Małetka
sekretariat szkoły: sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl 
telefon: (52) 35–37–210, +48 512-282-061
wyżej wymienioną drogą e-mail lub telefonicznie można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej oraz złożyć żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie, o którą stronę internetową chodzi.

– sposób kontaktu z osobą składającą żądanie.

Jeżeli osoba składająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna podać dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia wpłynięcia żądania. W przypadku gdy dotrzymanie w/w terminu nie jest możliwe. Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych niezwłocznie poinformuje o tym fakcie wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku szkoły można wejść trzema wejściami z tym, że pierwsze jest wejściem głównym znajdującym się od ulicy Poznańskiej.

2. Budynek jest trzykondygnacyjny, wewnątrz znajdują się schody, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem wejścia trzeciego prowadzącego do sali gimnastycznej, które jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy.

4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

5. Dla osób zainteresowanych przeznaczono jest wejście główne, w którym znajduje się portiernia.

6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

8. Na terenie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


PROCEDURA OKREŚLAJĄCA STANDARD OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZSCHE

Dokument w formacie pdf