Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVI/489/2023 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe

Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie jest stypendium o charakterze socjalnym, a ma ono charakter motywacyjny.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć w terminie do 20 września br. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Wnioskodawcą może być rodzic lub opiekun prawny ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – uczeń.

Szczegółowe informacje poniżej:

Skip to content