STYPENDIA MARSZAŁKA – Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z późn. zm.

Stypendium ma charakter socjalny dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych. Celem stypendiów jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów. Informacje o uczniach, którzy mogą się ubiegać o stypendium proszę zgłaszać do wychowawców do 15 września br., wychowawcy przekazują pełną dokumentację do sekretariatu do 18 września br.

Przypominamy również o dołączeniu wymaganych oświadczeń, w tym właściwego oświadczenia, tj. rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia, jeżeli ukończył 18 lat, w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje poniżej:

Skip to content